This book is written in Hmong and gives an overview of the Hmong people, mainly the Hmong in the United States. It is translated from the book, Who are the Hmong People? Hmoob yog leejtwj? Hmoob los qhov twg los? Lub teb chaws twg Hmoob nyob coob tshaj? Puas muaj tseeb tim Hmooob ntsib ib tus Hmoob twg lawv tsis paub los lawv muab nws zeem tam li ib tus kwvtij, ib tus muam, tus phauj yawg laus los puas niam ntxawm txiv ntxawm, niam Hlob txiv hlob?

Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?

$14.99Price